Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

/Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 2018-04-05T07:10:22+00:00

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,  terapia pedagogiczna

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna. Trudności w uczeniu się mogą pojawiać się na różnym poziomie edukacji szkolnej. Powodują one, że uczeń nie potrafi – w czasie przewidzianym programem nauczania – przyswoić sobie określonej wiedzy i umiejętności. W tym znaczeniu stanowią one przyczynę a zarazem pierwszy etap niepowodzeń szkolnych. Oceny niedostateczne, które są sygnałem ujawniania się niepowodzeń szkolnych, świadczą równocześnie o znacznym ich zaawansowaniu. Bowiem przez trudności w uczeniu się należy również rozumieć subiektywne trudności, które niekoniecznie manifestują się ocenami niedostatecznymi-uczeń może wykazywać postępy w nauce. Dokonuje się to jednak kosztem ogromnego wysiłku, niewspółmiernego do nakładu pracy, co nie pozostaje bez konsekwencji dla systemu nerwowego dziecka i jego dalszego rozwoju. Trudności szkolne mogą przekształcić się w jawne niepowodzenia, stać się przyczyną zaburzeń zachowania i poważnych trudności wychowawczych.

Z punktu widzenia profilaktyki należy dążyć do jak najwcześniejszego rozpoznawania przyczyn trudności w uczeniu się i ich eliminowania.

Reedukacjazajęcia korekcyjno-kompensacyjne jest podstawową formą pomocy dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, a także dzieci z tak zwanej grupy ryzyka dysleksji w przypadkach gdy dziecko nie radzi sobie z ortografią, źle czyta, pomija litery, przekręca litery, jego pismo jest nieczytelne, ma problemy z wykonywaniem zadań arytmetycznych.

Proponujemy:

  • zapobieganie lub pomoc w zaistniałych już niepowodzeniach w nauce
  • zindywidualizowany program terapeutyczny, dostosowany do potrzeb dziecka
  • różnorodne, ciekawe metody pracy
  • naukę kształtnego pisania
  • uczenie czujności ortograficznej

Reedukacja terapia pedagogiczna – stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie lub ograniczenie niepowodzeń szkolnych oraz wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

W procesie terapii pedagogicznej terapeuta zwraca szczególną uwagę na usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej, dotyczącej całego ciała, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

Efektywność terapii zależy przede wszystkim od wczesnego wykrycia zaburzeń, systematyczności i długoterminowości pracy.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

Dzieci mające specyficzne trudności w uczeniu się potrzebują rzecz jasna specjalistycznej terapii aby móc lepiej funkcjonować tak w środowisku szkolnym, szczególnie edukacyjnym, jak i domowo-społecznym. Żeby jako dziecko w wieku szkolnym było w stanie doganiać pod każdym względem swoich zdrowych rówieśników.

 

Ta strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close